باکت بتن ریزی

باکت های بتن ریزی برزین قالب

باکت بتن ریزی یا باکت حمل مصالح به سطل هایی با دروازه های متحرک از ناحیه بغل و یا تخلیه زیر گفته می‌شود. باکت بتن ریزی در ظرفیتهای مختلف و با ورق آهنی تولید می‌گردد.

باکت بتن ریزی یا باکت حمل مصالح به سطل هایی با دروازه های متحرک از ناحیه بغل و یا تخلیه زیر گفته می‌شود. باکت بتن ریزی در ظرفیتهای مختلف و با ورق آهنی تولید می‌گردد.

باکت بتن ریزی با شوت تخلیه از بغل :