پل هوایی عابر پیاده

ساخت پل هوایی در شرکت برزین قالب

برزین قالب با بهره گیری از تیم متخصص و کارآزموده خود سالهاست درطراحی و ساخت پل هوایی عابر پیاده فعالیت دارد و پروژه های متعددی را درسطح کشور اجرا نموده است.